Nyilatkozat

Nyilatkozat

A pályázó pontos megnevezése

 

Név / cégnév  
Cím / bejegyzett székhely  
Adószám  
A  képviseletre jogosult vezető neve és

beosztása

 
   

 

1. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozásom, adók módjára behajtható köztartozásom, további tartozásom az állam vagy önkormányzat felé nem áll fenn – beleértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is –

2. A pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, továbbá amennyiben csőd- végelszámolási, vagy felszámolási eljárás indul ellenem a pályázat elbírálásáig, illetve a vállalkozási szerződés megkötése esetén a szerződés lejártáig, annak tényét a kiírónak haladéktalanul bejelentem.

3. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére nem vagyok kötelezett.

4. Kijelentem, hogy a pályázati kiírást megismertem, az abban foglalt feltételeket, kikötéseket, és korlátozásokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

 

A vállalkozás képviseletére jogosult, aláíró személy neve és beosztása:

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Felelőségem tudatában kijelentem, hogy jelen nyilatkozat a valóságnak mindenben megfelel.

 

Jelen nyilatkozat a Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete által meghirdetett, a 8756 Nagyrécse, Haladás u. 4. szám alatt található konyha üzemeltetésre, a gyermekétkeztetés és vendég ebéd biztosítására irányuló 1704. sz. pályázati felhívásra benyújtásra kerülő pályázati anyag mellékletét képezi.

 

 

Kelt…………………………………………………………………………………………………………………..

 

Aláírás / Cégszerű aláírás