PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a tulajdonát képező 8756 Nagyrécse, Haladás u. 4. szám alatt lévő 250 adagos konyha üzemeltetésére, a gyermekétkeztetés és vendég ebéd biztosítására.

 

A gyermekétkeztetés magában foglalja az általános iskolások, valamint az óvodás korúak étkeztetését. Vendég ebédet elsősorban a közoktatási intézmények és önkormányzati intézmények dolgozói veszik igénybe.

 

Az üzemeltetés kezdete: 2013. augusztus 1-étől határozatlan ideig szóló szerződés, három hónapos rendes felmondási idővel.

 

Pályázati feltételek:

 

 1. A pályázat tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail cím stb.)
 2. A pályázó tevékenységének bemutatása, a konyha működtetésével kapcsolatos elképzelések ismertetése.
 3. Kérjük részletesen bemutatni elképzelését a konyhai dolgozók létszámát tekintve, őket ki foglalkoztatná, hány fővel tudná működtetni a meghirdetett konyhát.
 4. Cég esetén, egy hónapnál nem régebbi cégkivont hiteles másolatát, a cég képviseletére jogosult nevét, elérhetőségét, képviseleti jogát igazoló okiratot (aláírási címpéldány). Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát.
 5. A tevékenység ellátására jogosító iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát.
 6. Igazolás arról, hogy a székhely, illetve telephely szerinti önkormányzatnál adó és más jellegű tartozása nem áll fenn.
 7. Az illetékes adóhatóság nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevőnek nincs az adóhatóság felé fennálló – 30 napon belüli és azt meghaladó – adótartozása (nullás adóigazolás)
 8. Pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt.
 9. Nyersanyagnorma és térítési díj megállapítására javaslat a gyermekétkeztetésben részt vevők számára és a vendég ebédet igénybevevők részére korcsoportonként, a mellékelt táblázat szerint.
 10. Közétkeztetés területén szerzett legalább 5 éves tapasztalat igazolása referenciával.
 11. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket.

 

A bérbeadó részéről biztosításra kerül:

 

Az üzemeltetésre meghirdetett konyha, a hozzá tartozó helyiségekkel és konyhai eszközökkel. A nyertes pályázóval az önkormányzat szerződést köt, melynek mellékletét képezi az üzemeltetésbe adott eszközök leltára.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 15.

 

A pályázatot 1 példányban Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett zárt borítékban lehet benyújtani (8756 Nagyrécse, Kossuth utca 48.).

A borítékon kérjük feltüntetni: „Konyha Üzemeltetési Pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:

 • Laskai Béla polgármestertől a 06-70-45-33-445 telefonszámon,
 • Kiefer Károly alpolgármestertől a 06-70-45-33-446 telefonszámon,
 • vagy a nagyrecse@t-online.hu. e-mail címen.

 

Érvénytelen az ajánlat, ha

 

–        az ajánlattételi határidő után nyújtották be,

–        az ajánlattevőnek az önkormányzattal, illetve önkormányzatokkal szemben tartozása áll fenn,

–        nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak.

 

Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2013. június 30.

 

A kiíró jogosult az elbírálási határidőt egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítani, melyről az ajánlattevőket írásban értesíti.

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 

–        nyersanyagnorma és térítési díj árfekvése.

 

A kiíró a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja, ha:

 

–        nem érkezett pályázat,

–        kizárólag érvénytelen pályázat érkezett

–        a kiíró a pályázat érvénytelenségéről döntött.

 

A kiíró a döntésről valamennyi pályázót írásban értesít.

 

Üzemeltetési/Vállalkozói szerződés megkötése

 

Kiíró a pályázat nyertesével határozatlan idejű üzemeltetési/vállalkozási szerződést köt. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a kiíró a soron következő helyezettel szerződést köthet.

 

Pályázat benyújtásához szükséges egyéb információk:

 

–        Várható havi rezsi költség (víz-csatorna, villany, gáz, stb.) kb. havi 100 ezer forint

–        A foglalkoztatott dolgozók bére, járulékai : 497.840,- forint

–        Várható(beiratkozott) étkezők száma

 • Óvodás korúak: 60 fő
 • Általános iskolások: 120 fő
 • Vendég ebéd: 25 fő.

 

Egyéb feltételek:

 

Nagyrécse Község Önkormányzata a konyha komplett üzemeltetése fejében ellentételezésként a vásárolt óvodás, iskoláskorú gyermekek térítési díját fizeti meg, a vállalkozó által benyújtott számla ellenében, a részletes árképzési táblázat alapján.

A pályázatban megadott térítési díjak emelésére a szerződés aláírásától számított egy éven belül nincs lehetőség.

Ezt követően maximum az éves infláció mértékéig növelhető a térítési díj mértéke Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyásával.

A kötelező gyermek és szociális étkeztetésen túl a vállalkozónak lehetősége van rendezvények megtartására, melyek teljes bevétele a vállalkozót illeti meg.

 

Részletes árképzési táblázat

 

 

Nyersanyag

Rezsiköltség

Áfa

Összesen

Óvoda        

Tízórai

       

Ebéd

       

Uzsonna

       
Összesen:        
Iskola        

Reggeli

       

Tízórai

       

Ebéd

       

Uzsonna

       

Vacsora

       
Összesen:        
Felnőtt étkezés        

Vendégebéd